Vedtægter

SJELLE BYVARME AMBA

 1. SELSKABETS NAVN
  1. Selskabets navn er Sjelle Byvarme A.m.b.a.
  2. Selskabets hjemsted er i Skanderborg Kommune
 2. FORMÅL OG FORSYNINGSOMRÅDE
  1. Selskabets hovedformål er at etablere og drive lokalt kollektiv fjernvarmeforsyning i selskabets forsyningsområde i overensstemmelse med lovgivningen. Der skal sikres en samfundsøkonomisk, herunder miljøvenlig, anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand.
  2. Selskabets løbende indtægter – samt et eventuelt provenu ved opløsning – kan kun anvendes til kollektive varmeforsyningsformål.
  3. Selskabet kan samarbejde med andre forsyningsvirksomheder om varetagelse af tekniske og administrative opgaver.
  4. Selskabets forsyningsområde fastsættes af selskabets bestyrelse under hensyntagen til den til enhver tid gældende lovgivning samt tekniske og økonomiske forhold.
 1. ANDELSHAVERE / VARMEAFTAGERE
  1. En fysisk eller juridisk person kan optages som andelshaver, hvis denne er:
   1. Ejer af en særskilt matrikuleret ejendom med selvstændige måler/målere ejet af selskabet.
   2. Ejer af en ejerlejlighed, når denne har selvstændig måler ejet af selskabet.
   3. Andelsbolighaver, når andelsboligen har selvstændig måler ejet af selskabet.
   4. Ejer af bygning på lejet grund med selvstændige måler/målere ejet af selskabet.
   5. En ejerlejlighedsforening/andelsboligforening eller et boligselskab, der som fælles facilitet har den selvstændige direkte tilslutning til selskabets ledningsnet med måler ejet af selskabet.
  2. Enhver, der opfylder de i 3.1 anførte betingelser, og hvis ejendom/andelsbolig ligger inden for forsyningsområdet, er berettiget til at blive optaget som andelshaver, hvis ejendommen forsynes med fjernvarme. Levering kan endvidere ske til lejere, dvs. enhver, der via en andelshaver forsynes med varme. Dette kan f.eks. være det enkelte medlem af en andelsboligforening eller ejerlejlighedsforening, lejere i fjernvarmeforsynede ejendomme, forpagtere mfl. Levering kan desuden ske til ikke-andelshavere dvs. ejere, der ikke ønsker – eller som på grund af egne forhold – ikke kan være andelshaver.
  3. Levering til ikke-andelshavere og lejere sker på leveringsvilkår, der svarer til de vilkår, der gælder for andelshavere. Andelshavere, ikke-andelshavere og lejere m.fl. skal respektere selskabets gældende vedtægter samt de øvrige vilkår for levering af fjernvarme, der til enhver tid gælder for selskabet, herunder f.eks. Takstblad og de af selskabets bestyrelse udarbejdede Almindelige og Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering.
  4. Andelshavere, ikke-andelshavere og lejere m.fl. skal respektere selskabets gældende vedtægter samt de øvrige vilkår for levering af fjernvarme, der til enhver tid gælder for selskabet, herunder f.eks. Takstblad og de af selskabets bestyrelse udarbejdede Almindelige og Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering
  5. Når særlige forhold gør sig gældende, f.eks. med hensyn til bygningskarakter og varmebehov, kan bestyrelsen indgå særaftaler om tilslutning og varmelevering.
 1. ANDELSKAPITAL, ANDELSHAVERNES HÆFTELSE OG ØKONOMISK ANSVAR
  1. Selskabet har ingen andelskapital. I forhold til tredjemand hæfter andelshaveren ikke personligt for selskabets forpligtelser. Der udstedes ikke andelsbeviser.
 2. UDTRÆDELSESVILKÅR
  1. Andelshavere kan udtræde af selskabet med 18. måneders skriftlig varsel til et regnskabsårs udløb. Udtræden er dog til enhver tid begrænset af lovgivningen og offentlige myndigheders beslutninger.
  2. På udtrædelsestidspunktet forpligter andelshaveren sig til at betale:
   1. Skyldige beløb i henhold til årsopgørelsen.
   2. Eventuelt skyldige bidrag.
   3. Et beløb til dækning af udgifter ved afbrydelse af stikledningen ved fordelingsledningen, nedtagning af måler og andet tilhørende selskabet.
   4. Selskabets omkostninger ved eventuel fjernelse af selskabets ledninger på den udtrædendes ejendom, i det omfang sådanne ledninger alene vedrører den udtrædendes varmeforsyning. Hvis det ikke er muligt at overdrage den kapacitet, der er blevet ledig, til nye andelshavere, kan endvidere opkræves:
   5. En godtgørelse for udtrædelse. Godtgørelsen opgøres på opsigelsestidspunktet på grundlag af den senest anmeldte priseftervisning til Forsyningstilsynet. Godtgørelsen be- regnes som den udtrædendes andel af selskabets samlede anlægsudgifter med fradrag af de afskrivninger, der har været indregnet i priserne.
   6. Den udtrædendes andel af selskabets anlægsudgifter, med fradrag af foretagne afskrivninger, beregnes på grundlag af den udtrædende andelshavers andel af selskabets samlede registrerede tilslutningsværdi (bidragspligtige areal). i regnskabsåret inden opsigelsen
  3. En udtrædende andelshaver har ikke krav på at modtage en andel af selskabets formue
  4. Hvis leveringsforholdet ophører, har selskabet efter nærmere aftale ret til at lade ledningsnettet blive liggende og har fortsat adgang til drift, eftersyn og reparation af dette.
  5. Hvis ledningsnettets forbliven medfører væsentlige og omfattende hindringer for rummenes eller grundens udnyttelse, og der derfor ikke kan opnås en aftale, kan ekspropriationsreglerne i varmeforsyningsloven anvendes.
  6. I selskabets årsrapport tilføjes som note, hvilke omkostninger, der er forbundet med at udtræde af selskabet.
 1. SELSKABETS GENERALFORSAMLING
  1. Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.
  2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest 3. måneder efter regnskabsårets afslutning.
  3. Bestyrelsen kan i forbindelse med force majeure, pandemi eller lignende træffe beslutning om at udsætte generalforsamlingen. Udsættes generalforsamlingen med afsæt i force majeure, pandemi eller lignende skal bestyrelsen indkalde til afholdelse af generalforsamling, så snart det igen er fysisk muligt eller indkalde til, at generalforsamlingen afholdes elektronisk. Indkaldelsen sker i henhold til vedtægternes øvrige bestemmelser om generalforsamlingens afvikling.
  4. Bestyrelsen indkalder til generalforsamling med højest 4 uger og mindst 2 ugers varsel. Indkaldelsen sker skriftligt ved opslag på hjemmeside med angivelse af dagsorden.
  5. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:
   1. Valg af dirigent.
   2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
   3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.
   4. Budget opgjort efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering.
   5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering.
   6. Forslag fra bestyrelsen.
   7. Indkomne forslag fra andelshavere/lejere.
   8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
   9. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
   10. Valg af revisor.
   11. Eventuelt.
   12. Ved væsentlige investeringer skal den påtænkte investering anføres som et selvstændigt punkt på dagsordenen til egentligt afstemning.
  6. På generalforsamlingen har hver andelshaver (eller evt. sameje) én stemme for hver ejendom/andelsbolig, der opfylder betingelserne i §§ 3.1 og 3.2. For udlejningsejendomme, andelsboligforeninger, ejerlejlighedsforeninger og boligselskaber udøves stemmeretten af andelshaveren, medmindre denne vælger at delegere stemmeretten til lejerne. Der kan alene delegeres til lejere, der har egne målere. Der kan dog ikke delegeres flere stemmer end de stemmer, som udlejningsejendommen, boligforeningen mfl. er tildelt, dog maksimalt 2 stemmer. Hvis andelshaveren vælger at delegere stemmeretten til lejerne, er disse berettigede til at, hvis selskabet senest 2 dage før generalforsamlingen modtager en navnefortegnelse fra andelshaveren over de lejere, der har fået delegeret stemmeretten.
  7. Stemmeret kan udøves ved skriftlig og dateret fuldmagt. Ingen fuldmagtshaver kan repræsentere mere end to fuldmagtsgivere.
  8. Det er en forudsætning for stemmeudøvelse, at andelshaveren/lejeren 8 dage før generalforsamlingen ikke er i restance med noget beløb, som selskabet med rette har overgivet til retslig inkasso, og der ikke er begrundet tvivl om fjernvarmeselskabets krav på betaling.
  9. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed uden hensyn til de fremmødtes antal.
  10. Vedtægtsændringer kan kun besluttes af andelshavere. Ved vedtægtsændringer kræves, at mindst halvdelen af selskabets andelshavere er repræsenteret på generalforsamlingen. Desuden skal beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer fra de andelshavere, der er repræsenteret på generalforsamlingen. Er mindre end halvdelen af andelshaverne repræsenteret på generalforsamlingen, og er forslaget vedtaget af 2/3 af de repræsenterede andelshavere, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ny generalforsamling. Denne generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter datoen for første generalforsamling, og forslag om vedtægtsændringer kan da vedtages alene med simpel stemmeflerhed af de fremmødte andelshavere uden hensyntagen til det repræsenterede antal andelshavere.
  11. Vedtægtsændringer skal, såfremt kommunen har stillet garanti for selskabets gæld, godkendes af kommunalbestyrelsen.
  12. Selskabets bestyrelse er bemyndiget til at foretage sådanne ændringer i selskabets vedtægter, som er nødvendige på grund af offentlige myndigheders krav, uden at reglerne for vedtægtsændringer skal følges. Bestyrelsen skal på førstkommende generalforsamling redegøre for sådanne ændringer.
  13. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen er forpligtet til at undersøge, om fremkomne forslag er i overensstemmelse med gældende lovgivning.
  14. Den reviderede årsrapport, fuldstændig dagsorden samt eventuelle forslag skal være fremlagt på selskabets hjemmeside senest 8 dage før generalforsamling.
  15. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/3 af andelshaverne skriftligt fremsætter ønske om det, ledsaget af de forslag, der ønskes behandlet. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter modtagelsen af skriftligt ønske om afholdelsen.
  16. Alle beslutninger skal indføres i selskabets forhandlingsprotokol. Forhandlingsprotokollen skal altid underskrives af dirigenten.
 1. BESTYRELSE
  1. Selskabets bestyrelse består af 1 generalforsamlingsvalgt formand og mindst 2 og max 4 generalforsamlingsvalgte medlemmer, hvoraf mindst 2 medlemmer skal være andelshavere. Derudover kan kommunalbestyrelsen udpege et bestyrelsesmedlem, hvis kommunen har ydet kommunegaranti for selskabets lån. Selskabets bestyrelse består således af i alt maksimalt 6 medlemmer. Formanden og bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen, men kan genvælges. Ved stiftende generalforsamling vælges kandidaten med flest stemmer for 2 år. Det bestyrelsesmedlem, som kommunalbestyrelsen har udpeget, kan når som helst udskiftes af kommunalbestyrelsen. Vælger kommunalbestyrelsen ikke at udpege et bestyrelsesmedlem, reduceres bestyrelsens antal tilsvarende med et medlem
  2. Suppleanter. På den ordinære generalforsamling vælges 2 suppleanter for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Ved et bestyrelsesmedlems udtræden af bestyrelsen i valgperioden, f.eks. hvis et bestyrelsesmedlem mister sin valgbarhed, indtræder suppleanten i bestyrelsen i stedet for det afgående medlem indtil førstkommende ordinære generalforsamling uanset bestemmelsen i § 7.1
  3. Valgbarhed. Enhver andelshaver/varmeaftager, som har stemmeret, og enhver person, som er tilknyttet selskaber, institutioner eller lignende, som er andelshavere/lejere og har stemmeret, er valgbar som generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem og suppleant. Bestyrelsen afgør endeligt eventuelle tvivlsspørgsmål om valgbarhed.
 1. SELSKABETS LEDELSE
  1. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabet og alle dets anliggender. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter generalforsamlingen.
  2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige medlemmer er repræsenteret. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.
  3. Referat fra bestyrelsesmøder indføres i selskabets protokol, der føres som en beslutningsprotokol.
  4. Bestyrelsen kan ansætte og afskedige daglig leder og andet overordnet personale og træffe aftaler om ansættelsesforhold mv.
  5. Selskabets bestyrelse fastlægger tarifferne under hensyntagen til Forsyningstilsynets retningslinjer om kostægte tariffastsættelse.
  6. Bestyrelsen har bemyndigelse til, i selskabets navn, at optage lån, købe, sælge og pantsætte fast ejendom samt foretage enhver anden forretning og disposition vedrørende selskabet.
  7. Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg blandt bestyrelsen, som fungerer i henhold til en forretningsorden. Bestyrelsen kan hermed delegere nogle af sine beføjelser til forretningsudvalget.
  8. Selskabet tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf det ene skal være formanden.
  9. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser kræves dog hele bestyrelsens underskrift.
  10. Der kan gives fuldmagt til formanden eller et bestyrelsesmedlem.
 1. REGNSKAB OG REVISION
  1. Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til 31. december. Årsrapporten opgøres under hensyntagen til lovgivningens bestemmelser og god regnskabsskik.
  2. Årsrapporten revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor, som generalforsamlingen har valgt.
 1. SELSKABETS OPLØSNING
  1. Beslutning om selskabets opløsning kan kun vedtages af generalforsamlingen efter reglerne om vedtægtsændringer og i øvrigt i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning.
  2. Besluttes det at opløse selskabet, skal der på den generalforsamling, hvor beslutningen tages, vælges en eller flere likvidatorer til at forestå opløsningen. Eventuelt overskud ved opløsning skal anvendes til kollektive varmeforsyningsformål.

Godkendt på selskabets stiftende generalforsamling den 19.03.2024